9.4.2020, 18:32

FAKTY

  • Potenciál ukrytý v biomase je skutočne veľký, priemerný energetický obsah v 1 kg suchého dreva alebo slamy je asi 4,5 kWh, čo znamená že približne 2 kg biomasy sú potrebné na to, aby sa energeticky nahradil 1 liter ropy.
  • Náhrada 90 milión ton ropného ekvivalentu biomasou by znamenala ročné zníženie emisií uhlíka do atmosféry o 100 mil. ton.
BIOPLYNOVÉ STANICE

Bioplyn je produktom prírodnej biologickej fermentácie (anaeróbnej disgescie), ktorá prebieha v anaeróbnych podmienkach, t.z. bez prístupu vzduchu a svetla. Je vytváraný špecifickými druhmi baktérií (metanogénne), ktoré rozkladajú zložité uhľovodíky na plyny a jednoduchšie zlúčeniny. Z tohto dôvodu je bioplyn prírodným produktom - zmesou plynov, ktorého množstvo a zloženie závisí na vstupnej surovine a podmienkach v procese.

Proces výroby bioplynu sa skladá zo 4 fáz:

  • Hydrolýza
  • Acidogenéza
  • Acetogenéza
  • Metanogenéza

Vzniknutý bioplyn je možné využiť na výrobu elektrickej energie a tepla spaľovaním v kogeneračných motoroch. Využitím odpadového tepla motora je možné dosiahnuť celkovú účinnosť kogeneračnej jednotky na úrovni 80 – 85 %. Spálením 1 000 m3 bioplynu sa získa 2 178 kWh elektrickej energie a 11,4 GJ tepla. Časť vyrobenej elektrickej energie a tepla sa využíva priamo v bioplynových staniciach pri výrobe.

Ďalšou alternatívou využitia bioplynu po jeho vyčistení je použitie v palivových článkoch. Stlačený bioplyn sa využíva na pohon dopravných prostriedkov, metán sa môže dodávať do siete ako zemný plyn.