9.4.2020, 17:44
AKVIZÍCIE

Pure Energy v súčasnosti pracuje na príprave projektov výstavby fotovoltaických elektrární v Slovenskej republike. V súvislosti s prípravou týchto projektov ponúka spoločnosť možnosť participácie na projektoch v oblasti fotovoltaiky. Kooperácia s Pure Energy môže prebiehať na báze nasledujúcich alternatív:

1. Akvizície projektov od iných developerov

Akvizícia projektov FVE v prípravnej fáze

Spoločnosť Pure Energy má v pláne kúpiť portfólio projektov FVE od iných developerov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v prípravnej fáze. Predovšetkým sa jedná o projekty so zabezpečenou administratívou v procese vybavovania stavebného povolenia a začatia realizácie výstavby FVE. Projekty v prípravnej fáze by mali spĺňať tieto podmienky:

 • uzavretá Zmluva s prevádzkovateľom distribučnej siete (t.j. zmluva o pripojení uzavretá v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike), alebo minimálne rezervovaná kapacita v distribučnej sieti prevádzkovateľa
 • súhlasné Stanoviská a dokumenty k realizácii investičného zámeru zo strany orgánov štátnej správy, resp. minimálne súhlasné stanovisko obce / mesta s realizáciou investičného zámeru. Sem taktiež patrí: územné a stavebné rozhodnutie, licencia udelená ÚRSO (dokladá sa po kolaudácii energetického zariadenia)
 • Kúpna alebo nájomná zmluva na pozemok, na ktorom bude realizovaný investičný objekt

Prípadne:

 • Zmluvy s dodávateľmi technológií, t.j. zmluva o dodávke, príp. zmluva o dielo, ktorá bude taktiež obsahovať termín dokončenia projektu vrátane sankcií v prípade jeho nedodržania,
 • Zmluvy s dodávateľmi stavebných a elektroenergetických prác, t.j. zmluva o dielo, ktorá zahŕňa minimálne harmonogram prác s termínom dokončenia vrátane sankcií v prípade jeho nedodržania
 • All-risková poistná zmluva (poistenie na hnuteľný a nehnuteľný majetok)

Každý z projektov, pri ktorom prejaví spoločnosť Pure Energy záujem o kúpu, bude podrobený podrobnej právnej a technickej due-dilligence. Ak bude projekt zahrnutý do portfólia projektov FVE spoločnosti Pure Energy, bude za pomoci silných generálnych dodávateľov realizovaný a spustený de prevádzky.

Akvizícia realizovaných projektov FVE, pripojených do distribučnej siete

Spoločnosť tiež nevylučuje alternatívu nákupu už realizovaných projektov FVE inými developerskými spoločnosťami, ktoré sú pripojené do siete prevádzkovateľa distribučnej siete a ktorých prevádzka bola už oficiálne spustená. Súčasťou procesu akvizície je podrobná právna a technická due-dilligence. Maximálna kúpna cena takýchto projektov nesmie presiahnuť investičné kritérium výnosnosti a návratnosti.

Kritérium výnosnosti a návratnosti

Inštalovaný výkon 1 000
Výroba (kWh/kWp) 1 150
Feed-in tarif (EUR/kWh) 0,425
Ročný výnos (inštalovaný výkon x výroba y feed-in tarif) 488 750
Ročné náklady (12%) (ročný výnos x 12%) 58 650
Ročný hrubý zisk (EBITDA) (ročný výnos - ročné náklady) 430 100
Maximálna návratnosť projektu (# rokov) 7.5
Maximálna kúpna cena (EUR) (EBITDA x max. návratnosť projektu) 3 225 750

Akvizície pozemkov

Spoločnosť Pure Energy považuje za nevyhnutné pracovať na neustálom rozvoji činností v oblasti obnoviteľných zdrojov. Z toho dôvodu prejavuje záujem o nákup alebo prenájom pozemkov s týmito vlastnosťami:

 • rovinatý pozemok – s miernym sklonom na juh
 • rozloha 2,5 ha a viac
 • netienený pozemok (bez porastov, budov)
 • blízkosť vedenia vysokého napätia alebo rozvodne (10 kV, 22 kV, 35 kV)
 • pozemok v súlade s územným plánom obce
 • možnosť dlhodobého prenájmu (25 a viac rokov) prípadne predaj pozemku

Spolupráca so samosprávami

Samosprávy zaujímajúce sa o rozvoj obce v oblasti ekonomickej, sociálnej a enviromentálnej môžu získať rôzne výhody v prípade, že prejavia záujem spolupracovať so spoločnosťou Pure Energy pri realizácii projektov založených na báze obnoviteľných zdrojov:

 • rentabilné využitie doposiaľ nevyužívaných plôch a areálov
 • dlhodobý prenájom pozemkov resp. ich odkúpenie
 • zviditeľnenie obce prostredníctvom médií a marketingových činností spoločnosti
 • lepšenie mena obce – „ekologická obec“
 • možnosť spolupráce na ďalších rozvojových a investičných zámeroch a projektoch
 • podporné sociálne, ekonomické a environmentálne programy pre obec